Boartersmiddei foar Jong en Âld

Rene Jelsma

Boartersmiddei foar Jong en Âld in MFG ‘De Kompenije’

Oud Hollandse spelletjes, luchtkussens,apenkooi, bingo, pijl en boog, panna-knockout, KanJam en nog veel meer leuks!!

Entree: € 2,50 per persoon