Uitvoering it Heideblomke

Rene Jelsma

Zaterdagavond 20 januari geeft toneelvereniging it Heideblomke de eerste uitvoering van haar jaarlijkse toneelstuk.

Voor meer info neem kontakt op met:Ank en Marten de Vries (0516-462979) of stuur een e-mail

It Stik

Paul bewennet in flat yn Paris. Hy hat in soad wille yn syn libben. Sa hat hy wol trije floulju, stewardessen, dy’t om bar út de loft falle. As de tsijinstroasters omgooid wurde rint it wolris mis. Mar mei help fan de faam en de freon hat net ien yn de gaten dat se bedondere wurde.

Efternei musyk mei Ronny