Uitvoering O&O

Rene Jelsma

Toanielferiening O&O spilet op 8 febrewaris har earste ùtfiering

yn kafee De Âlde Slûs om 20.00 oere

 

Wolle jo komme, reservear dan wol eefkes in plakje!

Dit jildt foar elkenien!

Dit kin by:

  • Immie Postma (462653)
  • Trudy van der Baan (462196)

of stjoer in mail nei: oeno1932@gmail.com