Uitvoering O&O

Rene Jelsma

Toanielferiening O&O spilet op 10 febrewaris har earste ùtfiering fan it blijpsul

“Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars.”

yn kafee De Âlde Slûs om 20.00 oere

Oer it stik:

Famylje de Vries runt in garaagjebedriuw anneks benzinepomp. Dora, de suster fan Joast, leit yn skieding en wennet mei har dochter, dy’t geastlik sawat trijekwart is, by harren yn. Beppe hat in eigen appartemintsje mei tagong nei de wenning fan har soan. Tine hat it der mar drok mei; mei skoanmem, de klanten en fertsjinwurdigers. De reaksjes op de komst fan de nije monteur binne wol hiel wikseljend!

Nei ôfrin is der muzyk mei Jaldert Postma.

Wolle jo komme, reservear dan wol eefkes in plakje!

Dit jildt foar elkenien!

Dit kin by:

  • Immie Postma (462653)
  • Trudy van der Baan (462196)

of stjoer in mail nei: oeno1932@gmail.com